dijous, 28 de febrer de 2013

Competències per ensenyar


En aquesta professió docent és molt important la creació d’hàbits de treball sobre un mateix, hàbits que s’inicien amb l’autobservació i descoberta d’un mateix. Amb això aconseguiràs un primer diagnòstic dels punts forts i febles del teu treball com a mestra/e i dels aprenentatges. 

Per començar penso que les competències de l’assignatura, les dues primeres que són, és autònom en l’aprenentatge i reflexionar sobre el meu propi procés d’aprenentatge les tinc assolides, encara que alguna necessito treballar un poc més com es arribar a conclusions elaborades. Les tres darreres competències que són, analitza i reflexionar sobre el funcionament del centre d’Educació Infantil, analitzar i reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge i per darrer, reflexionar sobre el procés de millora, considero que aquestes estic en procés de assolir-les, ja que encara fa pocs temps que estic al centre i no ho he pogut assolir tot. Per tant, penso que d’aquí a final de curs haure assolit aquestes competències amb normalitat o ho vull pensar.

Segons Phiilippe Perreenoud hi ha 10 noves competències per ensenyar. Aquestes són les següents:

  1. Organitzar situacions d’aprenentatge
Unes de les competències més especifiques que considero que tic son treballar a partir de les representacions dels alumnes crec que és una de les millors maneres d’ aprendre. També em considero una persona organitzada, de tal manera que crec que dins de l’ aula i les activitats a fer amb els alumnes, som ordenada i organitzada en tot moment. A l’ hora de fer una programació seré una persona coordinada. Unes actituds que considero que he de millorar i per tant treballar més són implicar en els alumnes en activitats d’ investigació, en projectes de coneixement, ja que a vegades crec que és més fàcil treballar en fitxes, que no haver de promoure un projecte. Encara que penso que s’ ha de treballar més en projectes que no tan en fitxes. I treballar a partir dels errors i els obstacles d’ aprenentatge. Moltes vegades tendim a donar resposta a l’ error de l’ infant, sense deixar que siguin ells mateixos els qui resolguin, però del que se tractaria seria de deixar que els infants resolguin per si sols els seus conflictes.

  1. Gestionar la progressió dels aprenentatges
La actitud favorable és observar i avaluar als alumnes en situacions d’ aprenentatge i establir controls periòdics de competències. I unes de les actituds a millorar és fer front a situacions on no tots els infants tenen el mateix nivell que altres, i establir amb les teories que sostenen les activitats d’ aprenentatge.

  1. Elaborar dispositius de diferenciació
En aquesta competència considero que  fer front a la heterogeneïtat del mateix grup- classe. Dins de l’ aula penso que no hi ha d’ haver diferenciació de cap infant sigui de la raça que sigui. Tots els infants han de ser tractats de les mateixes condicions, es una actitud que tinc. penso que tots els infants han de tractar de la mateixa manera, encara que cada infant és diferent. També cal donar a tots l'ajuda necessaria i sempre ajustada a les seves capacitats.  D’altra banda, penso que aquesta es una actitud a millorat es el desenvolupament a la cooperació entre alumnes i certes formes simples d’ ensenyances mútues, ja que sempre es pot millorar, penso que es una actitud que ja tinc però hem falta tractar de manera més directe, sobretot a dins l'aula, que és a on s'ha de tractar. 

  1. Implicar als alumnes en els seus aprenentatges
Per una banda, la actitud favorables és fomentar el desig d´ aprendre, explicitar la seva relació amb el coneixement, el sentit del treball escolar, i desenvolupar la capacitat d’ autoavaluació de l’ alumant. D’altra banda, considero que necessito millorar amb negociar les normes amb els infants, és una tasca complicada, i que darrera té una feina prèvia molt delicada. Penso que això encara és difícil per jo, ja que no i tinc massa pràctica. Però amb el temps, aprens a establir normes amb els infants.

  1. Treballar en equipo
La actitud favorables és que penso que és important afrontar i analitzar conjuntament situacions complexes, pràctiques i problemes professionals. Treballar en equip és molt enriquidor, pel simple fet de que tothom té diferents punts de vista, i això fa que tots junts ens enriquim. Una actitud en la qual penso que he de treballar més i a millorar-la  el fer front a crisis o conflictes entre persones. A un primer moment no saps com actuar, ni com és la millor manera per resoldre. Al llarg del temps aprendre quina és la manera més adequada per resoldre un conflicte o un altre.

  1. Participar en la gestió de l’escola
Una actitud favorable, penso que seria capaç de coordinar unes extraescolars. Ja que som una persona en ganes de fer feina, i reciclar-me en tot moment. Sempre cercaria coses noves, i faria que els infants s’ ho passessin bé. Unes activitats a millorar i per tant he de treballar més seria el fet d’ elaborar, negociar un projecte institucional. El primer de tot dir que no sabria per on començar, ja que no i tinc experiència. A l’ igual que administrar els recursos del centre, també m’ acostaria, per el simple fet de que no i tinc experiència. I al principi no sabria per on començar les tasques a realitzar.

  1. Informar i implicar als pares
Dir que a un primer moment, me costaria molt dirigir reunions, i parlar amb les famílies. Però som una persona, que al primer moment me tallaria, però que desprès no tinc problema en mantenir una relació. Penso que és molt important tenir una bona relació en família, i a la vegada saber transmetre les coses. Per tant penso que tinc aquesta actitud favorable. Hauria de millorar la meva timidesa, ja que al principi me costa. Crec que és un qüestió d’ experiència. Al llarg del temps aniré collint confiança amb els pares, i no me costarà gens parlar amb ells, ni fer reunions...

  1. Emprar les tecnologies de la informació
 Pel que fa referència a les tecnologies, dir que no tindria problemes, ja que sempre he estat contacte amb ordenadors, i si utilitzo programes nous, i no ser com funcionen, intent manejar el programa, fins arribar el punt de manejar-lo correctament. Aprendre a fer funcionar més tipus de tecnologies de les que ja ser. Hem de tenir sempre una mentalitat oberta, per voler renovar-nos informàticament, i aprendre coses noves aquesta seria una de les coses que hauria de treballar més, ja que aprendre les noves tecnologies a pics resulta difícil.

  1. Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió
No tindria cap problema per prevenir la violència a l’ escola i lluitar contra els prejudicis i discriminacions sexual, ètniques i socials. Som una persona la qual sempre he defensat la igualtat entre els ciutadans, penso que totes les persones ens mereixem el mateix respecte i condicions. Hauria de millorar el fet de com intervenir en casos de conflictes d’ inclusió. Des de un moment és fàcil, però a la vegada no ho és. Ja que no has de ferir els pensaments de ningú.

  1. Organitzar la pròpia formació continua
 Acceptar i participar en la formació dels company i implicar-me en les tasques d’ ensenyança. Mai ens hem de conformar amb el que sabem. Sempre hem de voler saber més, i anar ampliant els nostres coneixements. Un fet a treballar, penso que podria ser el fet de formar- me constantment, no desconnectar mai d’ aquest mon, sinó voler saber sempre coses noves, i aprendre coses. Mai és prou el que sabem, sinó que sempre podem millorar les coses fetes.


Finalment, dir que aquest documents m’han fet veure que encara hem queden moltes coses assolir i que són molt important, i que esper que d’aquí a final de curs totes aquestes competències les haguí pogut assolir amb expectatives.

Etiqueta: Penso que aquesta etiqueta es la 2.1. ja que jo amb aquesta pràctica he identificat els punts forts i els punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada